۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

 

 

       

         دکتر ایرج شریفی 
         رشته تحصیلی      :  انگل شناسی

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           استاد ممتاز

         پست الکترونیک     : sharifi@kmu.ac.ir

        رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر حمید نجفی پور 
         رشته تحصیلی      : فیزیولوژی

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استاد ممتاز
         پست الکترونیک     : najafipourh@yahoo.co.uk

        رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر مجید فصیحی هرندی 
         رشته تحصیلی      : انگل شناسی پزشکی  

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استاد
         پست الکترونیک     : fasihi@kmu.ac.ir

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر عباس پرداختی  
         رشته تحصیلی      : فارماسیوتیکس

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استاد
         پست الکترونیک     : abpardakhty@kmu.ac.ir

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل


        دکتر رضا ملک پور افشار
        رشته تحصیلی      : 
پاتولوژی

        درجه علمی           : دکترای تخصصی

        مرتبه علمی           :  استاد
        پست الکترونیک     : malekpour@kmu.ac.ir

        رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر علی انصاری
         رشته تحصیلی      : فارماسیوتیکس

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استاد
         پست الکترونیک     : mansari@kmu.ac.ir

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر وحید شیبانی  
         رشته تحصیلی      : فیزیولوژی

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استاد
         پست الکترونیک     : vsheibani2@yahoo.com

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر علیرضا فارسی نژاد
         رشته تحصیلی      : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         پست الکترونیک     : afarsinejad@kmu.ac.ir

          رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر داود کلانتر نیستانکی 
         رشته تحصیلی      : باکتری شناسی 

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         پست الکترونیک     : d.kalantar@kmu.ac.ir

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر علی افگار 
         رشته تحصیلی      : زیست فناوری پزشکی 

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         پست الکترونیک     : aliafgar۱۳۵۲@gmail.com

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر رضا وحیدی
         رشته تحصیلی      : کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         پست الکترونیک     :
reza.vahidi2009@gmail.com

          رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر محمدجواد میرزایی پارسا 
         رشته تحصیلی      : نانوتکنولوژی پزشکی  

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         پست الکترونیک     : 
M_pars@razi.tums.ac.ir

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل

         دکتر علی درخشانی  
         رشته تحصیلی      : زیست پزشکی 

         درجه علمی           : دانشجوی دکترای تخصصی

         پست الکترونیک     : derakhshani.sci@gmail.com

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل

          دکتر میثم احمدی 
         رشته تحصیلی      : بیوفیزیک 

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         پست الکترونیک     : 
m.ahmadi@kmu.ac.ir 

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل

        دکتر تانیا دهش
         رشته تحصیلی      : آمار زیستی

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         پست الکترونیک     :
tania_dehesh@yahoo.com 

         رزومه (CV)             :  دریافت فایل